ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು
  ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ: ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ

 

ನಡಪುನ ಸಾದಿ ಒವ್ವು , ಬದ್‌ಕ್ ದೂರ ಪೋದು ಎತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ‌ ಗೇನ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಅಲೆಮಾರಿ‌‌ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪತ್ದ್‌ ನಿಲೆ ಆಯೆ . ಕೂಡು ಜೀವನ ಸುರು ಮಂತೆ. ತನ್ನ ಜೀವನೊದ ಆದಾರೊಗು ಬೋಡಾದ್ ಕಾಡ್ ಕಡ್ತ್‌ದ್ ಗುಡ್ಡೆ ಜರ್ತ್ದ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟುದ ಬೆನ್ನಿ-ಸಾಗೊಲಿ ಬೆನಿಯರೆ ಸುರು ಮಂತೆ . ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಸಾಂಕಿಯೆ , ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕುದ ಒಟ್ಟುಗೆ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಪಂಚಾಂಗೊಡು ಕೆಲವು ಆರಾದನೆಲೆನ್ ಸುರು ಮಂತೆ. ಉಂದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸೊಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಮಾತ ಜಾಗೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಗತಿ . ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಬೊಕ ಬದ್‌ಕ್ಗ್ ಬೆನ್ನಿಯೆ ಆದಾರ ಆದುಂಡು .
ತುಳುವೆರ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಎಣೆಲ್(ಕಾರ್ತಿ) , ಸುಗ್ಗಿ , ಕೊಳಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಕ್ಲೆನ್ ಬುಲೆಪೆರ್ . ಬಿಸುರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಗ್ಗು ಪದಿನೆನ್ಮ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಲೆಡ್ ಕೈಬಿತ್ತ್ ಬಿತ್ತುದ್ ಸಾಗೋಲಿಗ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮುಹೂರ್ತ ಪಾಡುವೆರ್ . ಉಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ನೇಜಿಗ್ಂದ್ ಬುಡ್ತಿನ ನೇಜಿದ ಕಂಡೊಲೆನ್ ದತ್ತುದು ಬಿತ್ತುವೆರ್. ಇಂಚ ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತ್ ಮುಪ್ಪ ನಲ್ಪ ದಿನೊಟು ನಟ್ಟಿಗ್ ತಯಾರಾಯಿನ ನೇಜಿ ಆವೊಂತುಂಡ್ . ಇಂಚ ಪತ್ತನಾಜೆಗ್ ಅಂಕ – ಆಯನ ,‌ಆಟ – ನೇಮ ಮಾತೆನ್ಲ ಮುಗಿತೊಂದು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆಗ್ ಜಪ್ಪುನ ಪದ್ದತಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು .

ಕಂಡ ದಪ್ಪುನಗ ಎರುಕುಲು ದಪ್ಪರೆ ಆವಂದಿನ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಸುರುವೆ ಬರಿ ಕಡ್ಪುವೆರ್. ಪಿರಾಕ್ದ ಕಾಲೊಡು ಕಂಡದ ಬರಿ ಕಡ್ತಿನ ಜಾಗೆಡ್ ಬುಲೆಯಿನ ಅರಿ-ಬಾರ್ ಲಾಬೊದ ಪಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ‌ ಪಾತೆರ ಇತ್ತುಂಡು. ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಬೊಕ ನೇಜಿದ ಕಲೊನು ಎಲ್ಯ ಬಾಯಿದ ನಾಯೆರ್‌ಡ್ ದಪ್ಪುವೆರ್. ನೀರ ಕಂಡೊನು ಮಲ್ಲಬಾಯಿದ ನಾಯೆರ್ಡ್ ಉದ್ದ – ಅಗಲೊಗು ದತ್ತುದು ಗೋರಿ ಒಯಿತ್ ಸರ್ಕೆ ಮನ್ಪುವೆರ್ .
ಬಿತ್ತುನ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಬೆನ್ನಿಡ್ ಪುಂಡಿ ಬಿತ್ತ್ (ಪುಂಡಿತ್ತ್)ಬಿತ್ತುನು ಬೊಕ ಬಿತ್ತ್ ಪಾರಾವುನು ( ಬಿತ್ತ್ ಗಿರಾವುನು ) ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ವಿದ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೇಜಿಡ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ದತಿ , ಪಾರಂಪರಿಕ ಪದ್ದತಿ , ಚಾಪೆ ನೇಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೂಜಿ ವಿದ ಉಂಡು . ದಪ್ಪುನಗ ಉರಲ್ ಲೆತ್ತೊಂದು , ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಪಾಡ್ದನ ,ಒಬೆಲೆ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ .‌ ನಟ್ಟಿ ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಲ ಇತ್ತುಂಡು .
ಬರ್ಸೊದ ನೀರ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸಮಯ ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಎಣೆಲ್ದ ಬುಲೆನ್ ಬೊಟ್ಟು , ಮಜಲ್ , ಬೈಲ್ ಮಾತ ಕಂಡೊಡ್ಲ ಬುಲೆಯರೆ ಸಾದ್ಯ. ನೇಜಿದ ಕಂಡೊರ್ದ್ ನೇಜಿ ದೆತ್ತಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ,ಆ ಕಂಡೊನು ದತ್ತುದು ನಟ್ಟಿರ್ದ್ ದುಂಬು ಆ ಕಂಡೊಡು ತೇವುದ ಇರೆಟ್ ಮಂಜಲ್ , ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ ಸೀಗೆ ಪಾಡ್ದ್ ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮೊಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ನಡಪುಂಡು , ನೇಜಿ ದೆತ್ತಿನ ಕಂಡ ಪೆದ್ಮೆದಿ. ಆ ಕಂಡೊಗು ನಂಜಿ ಏರರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಯುಂಡು . ಎಣೆಲ್ದ ಕಂಡೊಗು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದಾನಿ ಕಾಯೆರ್ದ ಕೋಲು ಊರುನ ಕ್ರಮೊಲ ಉಂಡು ಉಂದೆತ ಪಿರವುಡು ಕ್ರಿಮಿಕ್ಲೆರ್ದ್ ಬುಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ತುಳುವೆರೆನ ಅಲೋಚನೆ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯಿನವು . ಉಂದುವೆ ಆಟಿದ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ದ ಸಮಯೊಡು ಬಡಕಾಯಿ ಗಟ್ಟೊದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಅಡ್ಯ ಕನತುದು ಕಂಡೊಡು ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಇಂಚ ಕೌಂತಿನ ಅಡ್ಯ ಕೆಯಿ ಕೊಯಿನೆಟಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು .
ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆತ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೊಲೆಡ್ ನೀರ್ದ ಕುಂದೆಲ್ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ಮಜಲ್ ಬೊಕ ಬೈಲ್ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಸುಗ್ಗಿ ಬುಲೆಪೆರ್ . ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆ ಅರೆಗಾಲೊಡ್ಲ ನೀರ್‌ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೊಲೆಡ್ ಬುಲೆಪೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ” ಬಲಕೆ ಇತ್ತಿನಾಯಗ್ ಕೊಲಕೆ ” ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬೈದುಂಡು .‌
ಬುಲೆಕ್ಲೆನ ಗುಣ ಬೊಕ ಸಾಂಕಾಟೊಗು ಸರಿಯಾದ್ ಪೊಣ್ಣ ಜೀವನೊಗು ಸರ್ಕೆ ಮಂತ್ ತೂಯಿನ ತುಳುವೆರ್ ಬರ್ಸೊಗು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಂಕಾಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಬುಲೆಪುನ ಎಣೆಲ್ಗ್ ಸೂಲೆ , ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆತ ಪೊರ್ಲುಗು ಸರಿಯಾದ ಮದಿಮಾಲ್ , ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆನ್ ಆಕೆ-ಜೋಕೆಡ್ ಸಾಂಕುನೆರ್ದಾವರ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಪಂದ್ ಲೆಯಿದೆರ್ .
ಕೆಸರ್ ಬೈಲ್ದ ಕಂಡೊಲೆಡ್ ತೋಡ ಕೆಸರ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದ್ ಬೈಲ್ದ ಕೆಯಿ ಹಾಲಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ತೋಡ ಬರಿತ ಮಣ್ಣು ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಬೈಲ್ದ ಕೊರಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆಯುಂಡು. ನೀರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನ ಬೊಟ್ಟುಡು ಬುಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತುಂಡಲ ಬೈ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ” ಬೈಲ್ದ ಬಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ,‌ ಬೊಟ್ಟುದ ಕೆಯಿ ಎಡ್ಡೆ ” ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬೈದುಂಡು . ಕೊಳಕೆದ ಬುಲೆ ಬುಲೆವುನಕ್ಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದಾವರ ಕೊಳಕೆದ ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ಯರೆ ಆನಗ ಪಕ್ಕಿಲೆನ ಉಪದ್ರ ಜೋರುಡು ಇಪ್ಪುಂಡು . ಕೊಳಕೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಮಜಲ್‌ ಬೊಕ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡೊಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಕಾಯಿಕಜಿಪು ಬುಲೆಪುನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಎನೆಲ್ದ ಬುಲೆಬೊಕ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಇ ಪೊರ್ತುದ ನಡುಟು ಮನ್ಪುನ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಪಟ್ಲ , ಬೊಕ ಸುಗ್ಗಿದ ಬುಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೊಳಕೆರ್ದ್ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಮನ್ಪುನ ಬೆನ್ನಿಗ್ ಇಡೆ ಕೊಳಕೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.
ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಎನೆಲ್ದ ಬುಲೆತ ಕೊರಲ್ದ ಪೊಟ್ಟೆ‌ ಮೂಡುನ ಪೊರ್ತಾಯಿನೆರ್ದ್ ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅಟ್ಟೊಡು ದಿಂಜುನೆರ್ದ್ ಹೆಚ್ಚ ಬುಲೆಸಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು , ಸೋನದ ಬರ್ಸೊಡು ಕೊರಲ್ ದಡ್ಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಲಿಗೆಡ್ “ಆಟಿದ ಬರ್ಸೊಗು ಅಟ್ಟ ಪೊಲಿವು, ಸೋನದ ಬರ್ಸೊಗು ಸೊಂಟ ಪೊಲಿವು” ಪನ್ಪಿನ‌ ಪಾತೆರಲ ಬೈದುಂಡು .
ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿದ ಇಸಯೊಡು ಒಕ್ಕಿನಾತ್ ಇಚಾರೊಲು ನನಲಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪೋಪುಂಡು , ಜಾಗೆರ್ದ್ ಜಾಗೆಗ್ ಸಾಗೋಲಿದ ರೀತಿಡ್ ಪರಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು . ಇಂಚಿಪೊದ ದಿನೊಕ್ಲೆಡ್ ಎಣೆಲ್ದ ಬುಲೆ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆಪುನ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ತೂವೊಲಿ . ಆದಿರ್ದ್ ನರಮಾನಿಗ್ ಜೀವನಾದಾರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಬೆನ್ನಿ-ಸಾಗೊಲಿ ಬೊಕ ತುಳುವೆರೆನ ಆಚರಣೆ ಆರಾದನೆದ ನಡುಟು ಬುಡ್ಪಾವರೆ ಆವಂದಿನ ಸಂಬಂದೊಲು ಉಂಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು.

ಬರವು : ವಿವೇಕ್.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ,ತೋಡಾರ್
ಮಾಹಿತಿ ಋಣ : ಸುಶೀಲ.ಶೆಡ್ತಿ ,‌‌ಮಿತ್ತಡ್ಜೆ

                                                                           

ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು

6 COMMENTS

  1. ಎಲ್ಯೊ ಪ್ರಾಯದ ಜವನೆ ಆಂಡಲಾ ದುಂಬುದ ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೊಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣುಗು ಕಟ್ಟುಲಕ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತಿರ್ಲ್ ದಿಂಜಿನ ಬರವು ಬರೆತಾರ್.. ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತ್ ಬರವು ಇರೆನ ಕೈರ್ದ್ ಮೂಡ್ದ್ ಬರಡ್

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.