ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು

(`ದೇಯಿಬೈದೆತಿ’ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ)

ಕಡಲ ಪುಡೆರ್ದ್ ಗಟ್ಟೊದ ತರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಜತಿನಾತ್ ಮುಗ್ಯಂದಿನ , ತೆರಿನಾತ್ ಒರಿಯುನ ಮಲ್ಲ ಸರವುದ ಸಿರಿ ತುಪ್ಪೆ ಅವು ನಮ್ಮ‌ತುಳುನಾಡ್ . ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಮಳಯಾಲ , ಬಡಕಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡೊದ ಬೀಜುನ ಗಾಲಿದ ನಡುಟುಲ ನಮ್ಮ ಬಾಷೆನ್ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆನ .
ಆಂಡಲ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗೊಡು ಉಂತಿನ ತುಳುವ ಕಟ್ಟ್ದ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಲು ಸುದ್ದಿ ದಾಂತೆ ಕಾಲದ ಅದೆತ ಉಲಯಿ ಮದೆಯಾದ್ ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕೈಪೆ ಸತ್ಯ .ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಮದೆ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಪೋಕುದ ಆಚರಣೆ ಕರಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ.

ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೊಲು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಕೊರಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಲವು , ಪಸಂತ್ರೊನು ಪೊಣ್ಣ ರೂಪೊಡು ತೂಯಿನ ತುಳುವೆರ್‌ ಅರೆಗಾಲ ಮರಿಯಾಲೊದ ಸಂದಿಕಾಲೊಡು ಬೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ್ ಮದಿಮಾಲಾದ್ ತೂಯಿನಕುಲು .

ಮದಿಮಾಲಾಪುನು , ಪೊಂಜೊವಾಪುನು ಪನ್ಪಿನವು ಪೊಣ್ಣ ಜೀವನೊದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಆದುಂಡು . ಇಲ್ಲಡ್ ತೆಲ್ತ್ ನಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಮದಿಮಲಾಯೊಲು ಪನ್ಪಿನವು ತುಳುವೆರೆಗ್ ಆ ಕಾಲೊಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಸೊದ ಇಸಯ . ಪೂರ ಆಚರಣೆದ ಲೆಕನೆ ಆಚರಣೆದ ರೀತಿ ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಡ್ ಜಾಗೆರ್ದ್ ಜಾಗೆಗ್ ಬೊಕ ಜಾತಿಕಟ್ಟ್ಗ್ ಪರಕ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ , ಬೊಕ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು .
‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌ಕರಪತ್ತಾವುನ ಲೇಸ್ದ ಪಿರವುಡು ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವಾದ್ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯೊಗು ಬೈದೊಲು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುನವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮಾನಸಿಕ ಬೊಕ ದೈಹಿಕವಾದ್ ದುಂಬದ ಜೀವನೊಗು ತಯಾರ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತುಂಡು .

ಕರಪತ್ತಾವುನು , ನೀರಮದಿಮೆ , ನೀರಪೆರತ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಈ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲೊಗು ತಕ್ಕನಾದ್ ಗರ್ದ್ಡ್ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್.
ಮದಿಮಲಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕುಲು ಸುದ್ದ ಮನ್ಪುನ ಮಡ್ಯೆಲ್ದಿ ಪೊಂಜೊವೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಾವೊಂತೆರ್ ಮಡ್ಯೆಲ್ದಿ ಪೊಂಜೊವೆನ ಬಾಯಿರ್ದ್ ನಾಲ್ ಗುತ್ತುದ ಅತ್ತ್ಂಡ ನಾಲ್ ಬರಿತ ಪೊಂಜೊವೆಗ್ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟೊಂತುಂಡು, ಸುದ್ದಿ ತೆರಿನ ಗುತ್ತುದ ಯಾ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವುಲು ಮಡ್ಯೆಲ್ದಿ ಪೊಂಜೊವೆಗ್ ಅವೆಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಡಿ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರ್ .
ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊವುಲು ಪೊಣ್ಣನ್ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಗುವೆಲ್ದ ನೀರ್ ಒಯಿತುದು ಪೊಣ್ಣನ ತರೆಕ್ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ‌ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಇಂಚೆನೆ ಕ್ರಮವಾದ್ 48 ಕಲಸ ಅಮೆನೀರ್ ನೆಡ್ಡಿದಾಯಿನೆ ಅಮೆತ ಅದೆಕ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮಡ್ಯೆಲ್ದಿ ಪೊಂಜೊವು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್ .

ಇಂಚ 5 ಅತ್ತುಂಡ 7ನೇ ದಿನತಾನಿ ಊರು – ಕೇರಿ ಸೇರಾದ್ ಕರಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ ಸುರು ಆಪುಂಡು , ಆನಿ ಕಾಂಡೆ ಮದಿಮಾಲೆಗ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ್ ದೈವದ ಕೂಚಿದ ನೀರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ದೇವೆರೆ ನೀರ್ ತಲಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಡ್ಯೆಲ್ದಿ ಪೊಂಜೊವು ತಲಿಪು ತಲಿತುದು . ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ , ಮಂಜೊಲು , ಸೀಗೆ ಪೂಜಿದ್ ಮೀಪಾವೆರ್ .

ಜಾಲ್ದ ಎದುರು ಉಜ್ಜೇರ್ ಪತ್ತುದು ನಾಲ್ ಮರ್ಗಿಲ್ ಚೌಕಾಕಾರದ ಮಂಡಲೊನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಅತ್ತ್ಂಡ ಬಸ್ಮೊಡು ಬುಡ್ಪಾದ್ ಅವೆತ ನಡುಟು ಬಿತ್ತುದ ಬಾರ್ದ ಕುರುಂಟು ದೀಪೆರ್ ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್ 5-7-9 ಇಂಚ ಇಡಿ ತಾರಾಯಿನ್ ಕೆರ್ಚಿ ಕಟುದು ದೀಪೆರ್ ಅವೆತ ಮಿತ್ತ್ ದಲ್ಯ ಪಾಡುವೆರ್. , ಕಲಸೊಡು ನೀರ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೇಯಿ , ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ನಾಲ್ ಕಲಸೊನು ನಾಲಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವೆಡ ಮಂಡಲದ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಡ್ ದೀಪಾವೆರ್ . ಪೊಸ ಕುಂಟು ತುತ್ತಾದ್ ಬಂಗಾರ್ಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಂತಿನ ಮದಿಮಾಲೆನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಪೊಂಜೋವು ಬಾರ್ದ ಕುರುಂಟುಡ್ ಕುಲ್ಲಾದ್ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನೊಡು ಸುರುಕು ಪಿಂಗಾರ ಪುರ್ಪ ಮುಡಿಪುವೆರ್ , ತುಲುವ ಕಟ್ಟ್ ಪಿರ್ಕಾರ ಪೊಂಜೊವು ಅವಂದೆ ಪಿಂಗಾರ ಮುಡಿಪರೆ ನಿಷೇದ ಇತ್ತುಂಡು . ಮುಂಡು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆಡ್ ಸಾನಾದಿಗೆ ಅರ್ಲಾವೆರ್ .

ನಾಲ್ ಮೂಲೆರ್ದ್ ನಾಲಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೊವುಲು ಕಲಸಡ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ನ್ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುಡು ಮದಿಮಾಲ್ನ ಮಿತ್ತ್ ತಲಿಪುವೆರ್ . ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪದ ಪಂದ್ ಆರತಿ ದೆರ್ಪುವೆರ್ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ದೇಸೆ ಪಾರಾದ್ ಕಂಚಿ ದೀಪೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲೆನ ಕೈ ಪತೊಂದು ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನ ಮರ , ತಾರೆ , ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗ್ ನೀರ್ ಮೈಪಾವೆರ್ , ಕಬೊಲ್ತಿ ಪೆತ್ತ , ಅಡ್ಕಲದ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಮುಟ್ಟವುನಡೆಗ್ ಕರಪತ್ತಾವುನ ಕ್ರಮ ಮುಗ್ಯುಂಡು .ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಗ್ ಒನಸ್ ಆಯಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುರುಂಟುದ ಬಾರ್ ದುಂಬಗ್ ಬಿತ್ತರೆ ದೀಪೆರ್ , ಕೆರ್ಚಿದ ತಾರಾಯಿಡ್ ದೈ ಮನ್ಪುವೆರ್ .
ಆನಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ್ ಅಪ್ಪೆನ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂಡ ತಮ್ಮಲೆನ ಕೈತಲ್ ಕಡಪಾದ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು , ಬಜಿಲ್ – ಬನ್ನಂಗಾಯಿ , ಮೆತ್ತೆ , ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲ, ನೆಯಿಟ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲೊಗು ತಕ್ಕದಾದ್ ಮದಿಮಾಲ್ ಸಾಂಕುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತುಂಡು .

ಜಗತ್ತುದ ಮಲ್ಲ ಮೌಖಿಕ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾಯಿನ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನೊದ ರಡ್ಡನೆ ಬಾಗೊಡು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಗಿಂಡೆನ ನೀರಪೆರತದ ಬಾಗ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ಉಂಡು .ಇಂಚೆನೆ ಕೋಟಿ – ಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನೊಡು ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿಗ್ ( ಸ್ವರ್ಣ ಕೇದಗೆ ಸುರುವೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವು ಆಯಿನೆರ್ದ್ ) ಜಾತಿ ಕಟ್ಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಅಮೆ ನೀರ್ ಮೀಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಸಮೃದ್ದಿದ ಸಂಕೇತವಾದ್ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಇ ಕ್ರಮ‌ ಬದಲಾಯಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟೊಡು ದೇಲ್ಯದ ಎದುರುಡು ತಲಿಪುದ ಕಲಸೊಗು ಬತುದು ಉಂತುದುಂಡು , ಸೊಲ್ಮೆಲು .

ಬರವು : ವಿವೇಕ್. ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ , ತೋಡಾರ್
ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.