ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು
ಜನಕ್ಲೆ ಬದ್‌ಕ್ದ ಸಾದಿದ ನಡಕೆದ ಎರ್ತೆ-ಜಪ್ಪೆಲ್ , ತೆಲಿಕೆ-ನಲಿಕೆ ,‌ ಬೇನೆ- ಬೇಸರ್ಪುನು ನೆಯ್ಯಿದ್ , ಜೀವನೊದ ಅಲ್ಮೋಗೊನು ದುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪುನವು ಜನಪದ .‌ ಜನಪದೊದ ಬಾಷೆಲೆಡ್ ಪರಕ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಜನಪದೊಲುಲ ಆ ಬಾಗೊದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ ಜೀವನೊದ ರೀತಿಗ್ ಬೊಲ್ಪು ಪಾರಾವುಂಡು . ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಜನಪದದ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ , ಕೆಲವು ರಚನೆಲೆಡ್ ಜನಪದೆರ್ ಬೊಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಂಬೊಲಿಗೆಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಎತ್ವಾಸಿ ಇತ್ತುಂಡಲ , ಕೆಲವು ಪೂರಕಾಲೊಗ್ಲ ಒಂಬುನ ಇಚಾರೊಲೆನ್ ಒದಗಾದ್ ಕೊರ್ಪ. ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜೊದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೊಲೆನ ಬಗೆಟ್ ಪರ ಬೊಕ ವಿರೋದ ಸ್ವರೊಕ್ಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪ .‌
ಅಂಚಿತ್ತಿನ‌ ಜನಪದೆರ್ ತನ್ಕುಲೆನ ಬದ್‌ಕ್ದ ಅನುಬವೊಲೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಒರುಟುಲ ಕಟುದು ಕೊರ್ತೆರ್.
ತನ್ಕ್ಲೆನ ಅನುಬವೊಲೆನ್ ಪೊರ್ಲ ರೂಪೊಡು ಮೊಡೆತ್ ಕೊರ್ದು ದುಂಬು ದೀಪುನ ತುಳುವೆರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಬವೊದ‌ ಸಂಚಿರ್ದ್ ಕೆಲವು ಕತೆಕ್ಲೆನ ,ಬೊಕ ಕಬಿತದ ಒರುಟು ಬಾಯಿರ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಪರಡಾದೆರ್ .
ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಪ್ರದಾನವಾದ್ ದೀಯಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಬಿತ ಬೊಕ ಕತೆಟ್ ದೆರ್ತ್ ತೋಜುನವು ‘ಕುಂಡಚ್ಚನ ಕಬಿತ’ ಬೊಕ ‘ಬಗ್ಗಪಕ್ಕಿದ ಕತೆ’
ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ್ ತಿರ್ಗುನ ಚನಿಲ್ಗ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಪೆಲತ ಪೊದುಂಕುನು ಪತೊಂದು ಆ ಚನಿಲ್ ” ಮಗ ಆಚಕ, ಮಗ ಮೇಚಾಕ, ಮಗ ಸಂಚೋಗ , ಮಗ ಸರಪೋಲೆ , ಮಗ ಮುನ್ನಾಗ , ಮಗ ಮುತ್ತಕ್ಕ ” ಪಂದ್ ತನ್ನ ಆಜಿ ಜೋಕುಲೆನ್ ಲೆತುದು ಒಕ್ಕೆಲ್ – ಸಕ್ಕೆಲ್ , ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲು , ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿಸಂಗತೆರೆನ್ ಲೆತ್ತ್ ಬಲೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪುನ ಕಬಿತ, ತಿಕ್ಕಿನೆನ್ ಪಟುದು ತಿನೊಡು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಕಬಿತದ ರೂಪಡ್ ಕಟುದು ಕೊರ್ಪುಂಡು .
ಅಂಚೆನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕತೆ ‘ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮೆಗ್ಯೆ-ಪಲಯೆ ಇರ್ವೆರೆ ಇಪ್ಪುವೆರ್ ಮೆಗ್ಯನ ಪುದರ್ ‘ಬಗ್ಗ’. ಮೆಗ್ಯೆ-ಪಲಯೆ ಮರಿಯಾಲೊಗು ಕಾಡ್ಗ್ ಪೋದು ಪನಿಲಾಂಬು ಕನಪೆರ್ . ಉಪ್ಪು‌ಇಜ್ಜಾಂದಿನೆನ್ ತೂಯಿನ‌ ಪಲಯೆ, ಮೆಗ್ಯಡ ಲಾಂಬು ಬೆಯಿಪಾಯರೆ ಪಂದ್ ಉಪ್ಪು ಕನವರೆ ಪೋಪೆ .‌ಬೆಯಿತಿನ ಲಾಂಬು ಜಗ್ಗುಂಡು ,ಪಲಯೆ ಪಿರ ಬತ್ತ್ ತೂನಗ ಸೇರ್ ನಿಲ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ಲಾಂಬು ಪುಂಡಿದಾತ್ ಆತುಂಡು , ಮೆಗ್ಯೆ ಪೂರ ತಿಂದ್ ಕಾಲಿ ಮಂತೆದ್ ಪಿಸಿರ್ಡ್ ಪಲಯೆ ಕೇನ್ನಗ, ತಾನ್ ತಿಂತುಜಿ ಬೆಯಿನಗ ಜಗ್ಗುದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ಮೆಗ್ಯನ ಪಾತೆರ ಕೇನಂದೆ ಪಲಯೆ ಹಾಕುನಗ ಮೆಗ್ಯೆ ಸೈಪೆ . ಮಗ್ತೆದ ವರ್ಸ ಪಲಯೆ ಲಾಂಬು ಕನತ್ ಪಿರ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪೆ. ಬೆಯಿತಿನ ಲಾಂಬು ಜಗ್ಗೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮೆಗ್ಯನ ಪಾತೆರ ಸತ್ಯಂದ್ ತೆರಿನ ಪಲಯೆ ಮುರಿಯೊಡುದು ಸೈಪೆ. ಆಯೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿಯಾದ್ ” ಉಪ್ಪುಗು ಪೋಪೆ , ಬಗ್ಗ ಪಾಪ ” ಪಂದ್ ಬುಲಿತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಕತೆ “ಕಣ್ಣುಡು ತೂಂಡಲ ತುಲಿತ್ ತೂವೊಡು” ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಬಗ್ಗ ಪಕ್ಕಿದ ಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟುದು ಕೊರ್ತುಂಡು .
ತುಳುವ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಅನುಬವೊದ ಸಂಚಿದುಲಯಿ ಇಂಚಿನ ಬದ್‌ಕ್ದ ಸಾದಿಗ್ ಬೊಲ್ಪಾಪಿನ ನನಲಾತ್ ಜೀವನೊದ ಪಾಟೊಲುಲ್ಲ .

ಬರವು : ವಿವೇಕ್.ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ

ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು

9 COMMENTS

  1. ಎಡ್ಡೆ ತಿರ್ಲ್‌ ದಿಂಜಿ ಬರವು..‌ಉಪ್ಪು ಪೋಪೆ ,ಮೆಗ್ಯೆ ಪಾಪ . ಈ‌ಪಕ್ಕಿ ಬುಲಿಪುನಗ ಈ ನಾಲ್‌ಪ್ರಾಸ ಪದ ಸರಿ ಅಪುಂಡು.
    ಅಂಚನೆ ಚನಿಲ್ ಪರ್ಂದ್ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕೂಂತುದು ಬೊಕ್ಕ. ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಪುನಲೆಕ ಪೆಲಕಾಯಿ ದ ಮೆಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದು ಬುಲಿಪುನಿಲಾ‌ ಅಂದ್. ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ ಗ್ ಬೊಡಾಪುಲೆಕ ಬದುಕುವ . ಪ್ರಕೃತಿ ಗ್ ಅವಂದಿಲೆಕ ಬದುಕುನ ಒಂಜೆ ಜೀವಿ ಪಂಡಾ ಅವು‌ ನರಮಾನಿ‌ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ

  2. ಅಂದ್ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ ದುಂಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲಾ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಯೆ ಪಲಯನ ನಡುಟೇ ಅಮಸರೊಡು ಆವಾಂತರ ಆತಿನ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಯೆ ಪಕ್ಕಿ ಆದ್ ಪುಟ್ಟುನು, ಆ ಒಂಜಿದ ಪಕ್ಕಿದ ಕತೆನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ತೆರ್. ಇನಿಕ್ ಮುಪ್ಪತ್ತೈನ್ ವರ್ಷೊರ್ದು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಊರುಡುಪ್ಪುನಗ ಬಯ್ಯಡ್ ಪನೆಟ್ ನೀರೊಯಿತ್ ದ್ ಕೈದಂಬೆಡ್ ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆಗ್ ನೀರ್ ತೇತ್ ದ್ , ಪೊರ್ತು ಕಂತಿಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗು ಒಡ್ಡು ಪರಿಪುನಗ ,ಪದೆಂಗಿ ಪರಿಪುನಗಾ ದಿನಾಲ ಈ ಟಿಟ್ಟಿರಿ ಪಕ್ಕಿ ಬುಲಿತೊಂದು ಇತ್ತಿನಲಾ ಅಪಗ “ಬಗ್ಯೆ ಪಾಪ ಉಪ್ಪುಗು ಪೋಪೆ” ಪಂಡ್ ದ್ ಪಕ್ಕಿದ ಜನ್ಮೊಡು ಬೈದಿನ ಪಲಯೆ ಬುಲಿಪುನೇನ್ ಪೊಪ್ಪ ಪಂತಿನ ಕತೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲಾ ನೆನಪುಂಡು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.