ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು

ಫೋಟೋ ಕೃಪೆ: ಅನೂಪ್ ಸೂರಿಂಜೆ (Beauty of Tulunad)

ವರ್ಷ ಪದ್ರಾಡ್ ತಿಂಗೊಲುಡು ಪುಣ್ಯೊದ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪಿನ‌ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಿಂಗೊಲು ಸೋಣ . ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬಡಪತ್ತ್ , ಸೀಕ್ ಸಂಕಡೊಲೆಡ್ ಸೊಂದ್ ಸೋತಿನ ಜನೊಕುಲು ಆಟಿ ಪಿದಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ನಿಚ್ಚ ಕಜ್ಜೊದಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪುನ ತಿಂಗೊಲು ಸೋಣ .

ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದ್, ಆಟಿದ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಬಂದ್ – ಬಂದೊಲಿಗೆ ಮಂತಿನ ಸಾನೊ-ಗುಂಡೊಲೆನ ಬಾಕಿಲ್ ಜಪ್ಪಾದ್ ಪೂ – ಪೂಜನೆ ಸುರು ಮನ್ಪುವೆರ್ . ಈ ತಿಂಗೊಲುಡು ಸೋಣಾರತಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಡರ್‌ದ ಪೂಜೆಲ ನಡಪಾವೆರ್ .‌ ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲು ಪರ್ಬೊಲೆನ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಿಂಗೊಲು .
ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲುಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ಗ್ ಬರ್ಪುನ ಸೋಣದ ಜೋಗಿ ಸೋಲು ಕರಿಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ಉಂಡು .‌ ಇಂಚೆನೆ ಸೋಣದ ಮದಿಮಾಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಚರಣೆಲ ತುಳುನಾಡುಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ತಡ್ಯದಜ್ಜಿನ್ ಎದುಕೊನುನು ಬೊಕ‌ ತಡ್ಯದಜ್ಜಿನ್ ಕಡಪುರುನ ಆಚರಣೆ ಕೆಲವು ಬಾಗೊಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ತಡ್ಯದಜ್ಜಿ / ಸೋಣದಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪಿರಾಕ್ದ ಬೊಕ‌ ಇತ್ತೆ ಮದೆಕ್‌ ಸೇರ್ದಿ‌‌ನ ಅಪೂರ್ಪದ ಆಚರಣೆ ಆದುಂಡು.
ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕುದು ಸೇಡಿಡ್ ತಡ್ಯದ ಬಲತ್‌ಗ್ ಮೂಜಿ ದತ್ತ್‌ಗ್ ಮೂಜಿ ಗೆರೆ ಒಯಿತ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ‌ ಇರೆ ಪೂಕ್ಲೆನ‌ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ್ ತಡ್ಯ ಬರೆಪೆರ್ . ತಡ್ಯಗ್ ಸೋನದ‌ ಪೂ ( ನೀರ್ಕಡ್ಡಿ) , ಮದಿಮಾಲ್ ದೈ ಇಂಚಿನ ಕಾಟ್ ಪೂಕ್ಲೆನ್ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಮೆಯಿಕ್ ಮೋನೆ‌ ಪಾಡುಲೆಕ ದೀದ್ ಸಿಂಗರ್ಪುವೆರ್ , ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಯದ ನಡುಕು ಬೊಲ್ಪು ಉಲಯಿ ಮೆಯಿ ಬರ್ಪುಲೆಕ ತುಡರ್ ದೀದ್ ಅರ್ಲವೆರ್ . ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ್ ಅರ್ಲುನ ಗೆಂಡ ಇತ್ತಿನ ಕನಕ್‌ದ ತುಂಡು ಕನತುದು ಅವೆಟ್ ಆರತಿ‌ ದೆರ್ತ್ ತಡ್ಯದಜ್ಜಿ / ಸೋಣದಜ್ಜಿನ್ ಎದುಕೊನುವೆರ್. ಆನಿದ ದಿನಟ್ ತಪ್ಪು ತೇವುದ ಅಟಿಲ್‌ ಮನ್ಪುವೆರ್. (ಸೋಣ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಮಾತ ದಿನೊಲ ತಡ್ಯ ಬರೆದ್ ಪಡ್ಯಡುನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು).

ಸೋಣದ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ಕಂಡದ ಕೆಯಿಟ್ ಪೊಟ್ಟೆ ದಿಂಜುನ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಅಂದ್ , ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಸೋಣದ ತಿಂಗೊಲುಡು ಬರ್ಪುನ ನೋಂಪು ಅತ್ತ್ಂಡ ಚೌತಿಗ್ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುದು ಇಲ್ಲ ದಿಂಜಾವುನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ನಡಪುಂಡು .
ಕೆಲವು ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನೆರ್ದ್ ದುಂಬು ಇಜಿಂಡ ಕನ್ಯ/ನಿರ್ನಾಲ ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿರ್ದ್ ದುಂಬು ತಡ್ಯದಜ್ಜಿನ್ ಕಡಪಾದ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು .
ಆನಿ ಬಯ್ಯ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಡ್ಯ ಬರೆದ್‌ ಸೋಣದ ಪೂ, ಮದಿಮಾಲ್‌ ಪೂ, ಬೊಕ‌ ಕೆಲವು ಕಾಟ್ ಪೂಕ್ಲೆನ್ ಬೊಕ ತುಡರ್‌ನ್ ಪಿದಯಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ್ ಸಿಂಗರಿಪುವೆರ್ . ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಪೊಗ್ಗುನ ಜಾಗೆಡ್ ಮನೆ ದೀದ್ ಅವೆಕ್ ಬಾರೆದಿರೆ‌ ಪಾಡ್ದ್ ದೋಸೆ , ಪೊಡಿ ಬಜಿಲ್ , ಪೊಡಿ ಪೊದ್ದೊಲು, ಕರ್ಂಬುದ ತುಂಡು , ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡು ಬಲಸುವೆರ್ .‌ಉಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯಿ ಮನೆಟ್ ನುಪ್ಪು , ತೊಪ್ಪು- ತೇವು , ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪು ಬಲಸುದು ಮಿಸೆಲ್‌ ದೀಪುನ ಕ್ರಮೊಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಉಂಡು.

‌‌‌‌‌‌ ಬಲಸ್‌ನಗ ” ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪೊದ್ದೊಲ್ದ ಕಡೆ ,‌ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಬಜಿಲ್ದ ಪೊಡಿ ,ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ದೋಸೆದ ಅರು , ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಕರುಂಬುದ ಚೋಲಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಬಲಸುದೆ ಅಜ್ಜಿ , ಮಣ್ಣ ಕರ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ಲ ಬಂಗಾರ್ದ ಕರ ಮನಂಕನೆ ಪಾಡ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪೊತ್ತು ದಿಂಜಾಲಜ್ಜಿ ” ಪಂದ್ ಲೆತ್ತ್ ಪನ್ಪೆರ್
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ ಈತ್ ಮಾತ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಆನಗ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದ್ ಕೈಟ್ ದಂಟೆ ಕೊರ್ಪೆರ್ .ತಡ್ಯದಲ್ಪ ದೀನ‌ ಬಜಿಲ್ , ಪೊದ್ದೊಲು , ದೋಸೆ ,ಕರ್ಂಬುನು ಪತೊಂದು ಇ ಆನ್ ದಂಟೆ ಕುಟೊಂದು ” ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ವೆ , ಬಂಗಾರ್ದ ಬಾಜನೊಡು ದಿಂಜಾದ್ ಕೊರ್ಪೆ” ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ , ಪೋಯಿನ‌ ಆನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಯಿನ ತೆನಸ್‌ನ್ ತಿಂದ್ ಸೀರೆ ಮಾತುದು ದಂಟೆ ದಕುದು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ .
ಈ ತಡ್ಯದಜ್ಜಿ / ಸೋಣದಜ್ಜಿ ಸೋನಗ್ ಬರ್ಪುನ ಬಲೀಂದ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆಲ ಉಂಡು .‌ ಇ ಅಜ್ಜಿ ಬಲೀಂದ್ರಡ ಪೋದು ನಾಡ್ದ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಡು ಉಲ್ಲೆರ್ ಆಂಡಲ ಎನನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಯೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಿರಿ ಒದಗಾಲ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೊಲು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬೊಲಿಗೆ ತುಳುವೆರೆನ . ಸೊಲ್ಮೆಲು .‌

ಬರವು : ವಿವೇಕ್. ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ , ತೋಡಾರ್

ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹಿರಾತು

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.